Ordonanță de Urgență nr. 81 din 08.11.2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

EMITENT:

Guvernul

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017


Data Intrarii in vigoare: 15 Noiembrie 2017

-------------------------------------------------------------------------

  având în vedere necesitatea adoptării de măsuri urgente de reglementare care privesc sfera de producere, depozitare şi comerţul cu cereale,

  luând în considerare prevederile art. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie a informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, prin care se instituie obligaţia ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru transmiterea către Comisia Europeană a informaţiilor referitoare la preţurile produselor agricole, precum şi celor referitoare la producţie şi piaţă,

  având în vedere că recoltarea cerealelor este în curs de finalizare, lipsa unor astfel de prevederi înseamnă preluarea produselor fără negociere prin impunerea unor preţuri de achiziţie sub costurile de producţie estimate de fermieri ca minim acceptabile.

  Ţinând cont de faptul că în ultima perioadă a existat o stare conflictuală între cele două categorii de participanţi pe piaţă, o nemulţumire a fermierilor creată de faptul că preţul oferit şi condiţiile în care se derulează relaţia cumpărător-vânzător nu reflectă în niciun fel valoarea produsului şi importanţa acestuia pentru sectorul agricol, situaţie ce a dus la rezilierea unor contracte,

  având în vedere că în absenţa unei legislaţii la nivelul Uniunii Europene referitoare la contractele scrise, formale, statele membre pot decide, în conformitate cu legislaţia naţională privitoare la contracte, că este necesar să se recurgă la astfel de contracte, sub rezerva respectării dreptului Uniunii Europene şi, în special, a bunei funcţionări a pieţei interne şi a organizării comune a pieţelor,

  pentru a asigura o dezvoltare viabilă a producţiei de cereale şi a asigura astfel un nivel de viaţă decent producătorilor din spaţiul rural, ar trebui consolidată puterea de negociere a acestora cu procesatorii, ceea ce ar duce la o distribuţie echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanţului de vânzare.

  Având în vedere particularităţile sectorului cereale şi pentru a garanta că interesele tuturor părţilor sunt luate în considerare în mod adecvat şi având în vedere necesitatea de a evita orice dezechilibru al pieţei, este necesară instituirea unui contract-cadru de vânzare-cumpărare, care să prevadă condiţiile de vânzare-cumpărare.

  Ţinând cont de necesitatea stabilirii urgente a unui mecanism de mediere între vânzător şi cumpărător prin stabilirea unor relaţii contractuale echitabile, cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliţi, care reprezintă indicatori de plată, cu rolul de a demonstra că produsul obţinut poate fi direcţionat necondiţionat către scopul propus,

  se impun întărirea disciplinei şi responsabilizarea partenerilor pe filiera de comercializare prin instituţionalizarea utilizării unor proceduri de achiziţie, depozitare şi comercializare unitare, pentru a evita discriminarea, ceea ce va asigura un grad ridicat de predictibilitate a activităţii de valorificare a cerealelor.

  Având în vedere necesitatea unei mai bune valorificări a producţiei de cereale, prin instrumentarea unor contracte-cadru care să permită siguranţa valorificării eficiente a cerealelor de la fermier la procesator/comerciant, precum şi conferirea unor preţuri echitabile pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu producţia, cu atât mai mult cu cât preluarea la intervenţie a cerealelor în situaţii de supraproducţie nu este funcţională din cauza preţului stabilit la 101 euro/to, conform Regulamentului (CE) nr. 670/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică prin intermediul licitaţiilor pentru achiziţionarea grâului dur sau a orezului nedecorticat şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 şi (CE) nr. 687/2008,

  având în vedere caracterul dinamic al sectorului şi orientarea cu predilecţie a fermierilor către o calitatea superioară a cerealelor a căror comercializare se află în progres, se impune un sistem de asigurare a trasabilităţii producţiei cu respectarea unor obiective de calitate, precum şi un minim de elemente potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.

  Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile asupra părţilor implicate în sectorul cereale, cu impact asupra bugetului sectorului agricol al României, şi anume:

  - imposibilitatea asigurării fluxurilor de informaţii corecte şi concludente privind piaţa produselor agricole şi alimentare prevăzute în anexele nr. I-III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185, acest fapt generând riscul neangajării unor sume de către Uniunea Europeană;

  – în absenţa unei legislaţii la nivel naţional referitoare la aceste contracte şi, implicit, neutilizarea contractelor scrise formale în sectorul cerealelor ar duce la lipsa responsabilităţii operatorilor în alte sectoare, imposibilitatea efectuării unui control din partea autorităţilor fiscale în ceea ce priveşte preţul de vânzare şi plata taxelor aferente, precum şi la apariţia anumitor practici comerciale neloiale;

  – posibilitatea declanşării unei crize pe piaţa cerealelor prin creşterea producţiei şi scăderea preţurilor, precum şi prin lipsa unei predictibilităţi economice a fermierilor şi operatorilor economici;

  – distorsionarea pieţelor agricole prin declanşarea unor crize mai ales în contextul embargoului impus de Federaţia Rusă asupra produselor agricole provenite din Uniunea Europeană;

  – imposibilitatea calculării unor măsuri de sprijin pentru fermieri, atunci când aceştia sunt afectaţi de o perturbare gravă a pieţei sau intră în faliment,

  întrucât elementele prezentate constituie situaţii extraordinare şi vizează interesele economice ale României pe termen scurt şi mediu,

  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată

,

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  ART. I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006

 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006

, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 2, litera b)

 va avea următorul cuprins:

  "b) Organizaţia Interprofesională «Cereale şi Produse Derivate din România», denumită în continuare O.I.C.P.D.R."

  2. La articolul 3, alineatul (2)

 va avea următorul cuprins:

  "(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piaţa internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R., şi a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligaţia emiterii facturilor şi desfăşoară activităţi economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014

 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de această lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1)."

  ART. II

  (1) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006

 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006

, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice vânzare-cumpărare de cereale pe piaţa internă sau la export trebuie să facă obiectul unui contract scris între părţi sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta. Primii cumpărători sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016

, şi persoane juridice care achiziţionează cereale de la producătorii agricoli în vederea consumului/procesării/comercializării acestora.

  (3) Contractul de vânzare şi/sau oferta de a contracta, prevăzute la alin. (2), încheiate între părţi înainte de livrare, trebuie să îndeplinească condiţiile şi să conţină elementele prevăzute la art. 168 alin. (1) şi (4)-(7) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.

  ART. III

  Contractele de vânzare încheiate pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006

, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006

, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt supuse dispoziţiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.

          PRIM-MINISTRU

          MIHAI TUDOSE

          Contrasemnează:

          Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

          Petre Daea

          Ministrul finanţelor publice,

          Ionuţ Mişa

          Ministrul afacerilor externe,

          Teodor-Viorel Meleşcanu

          p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

          Cristian-Gabriel Winzer,

          secretar de stat

  Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

  Nr. 81.

  -----