Pentru obţinerea recunoaşterii ca grup de producători, solicitanţii înaintează MADR/MMAP, prin DAJ/Garda forestieră, următoarele documente a căror conformitate cu originalul este verificată de către personalul cu atribuţii din cadrul acestora:

  a) cererea prin care solicită recunoaşterea ca grup de producători/conform formularului prevăzut în anexa nr. 3;

  b) copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menţionează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, în vederea obţinerii recunoaşterii;

  c) copia actului constitutiv şi/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), precum şi alin. (2) lit. a), alin. (3) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

  d) în cazul producătorilor agricoli, dovada calităţii de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

  e) în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaştere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;

  f) în cazul producătorilor silvici, entitatea prezintă orice document din care să reiasă activitatea din domeniul silvic şi dovedeşte pregătirea profesională în domeniu, iar membrii acestei entităţi deţin în proprietate fond forestier;

  g) lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcţie de prevederile actelor constitutive; din menţiunile referitoare la baza materială de producţie, precizate în anexa nr. 4, trebuie să reiasă inclusiv mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC), conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

  h) copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;

  i) copii ale contractelor de prestări servicii de asistenţă tehnică specializată sau registrul propriu cu activităţi specifice de asistenţă tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;

  j) copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;

  k) declaraţie pe propria răspundere a membrilor privind apartenenţa lor la un alt grup sau organizaţie de producători, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

  l) adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, după caz.