Comunicat de presa OMG 2023

În anul 2023, se admite cultivarea doar a PLANTELOR MODIFICATE GENETIC AUTORIZATE PENTRU CULTIVARE ÎN UNIUNEA EUROPEANA,  excepție făcând SOIA MODIFICATĂ GENETIC care este interzisa in cultura.

Cultivatorii de soia convențională au obligația de a se asigura ca sămânță utilizată la înființarea culturilor nu provine si nici nu este impurificata cu OMG.   Producătorii agricoli care doresc sa cultive plante modificate genetic, sunt obligați să respecte prevederile Ordinului MADR 61/2012, privind autorizarea și controlul cultivatorilor de plante modificate genetic.

PLANTELE MODIFICATE GENETIC AUTORIZATE PENTRU CULTIVARE IN UNIUNEA EUROPEANA pot fi cultivate numai în baza unei autorizații eliberate de către Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor și numai pe o suprafață mai mare de 1 ha în trup compact.  

Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligați să se supună inspecției și controlului efectuat de către personalul împuternicit de MADR, ITCSMS si LCCSMS pentru verificarea asigurării trasabilității și etichetării produselor modificate genetic.   Informații suplimentare: Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor, Oradea, str. D. Cantemir, nr. 24 – 26, tel. 0259/416722.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae HODISAN

Comunicat de presa OMG 2022

În anul 2022, se admite cultivarea doar a PLANTELOR MODIFICATE GENETIC AUTORIZATE PENTRU CULTIVARE ÎN UNIUNEA EUROPEANA,  excepție făcând SOIA MODIFICATĂ GENETIC care este interzisa in cultura.

Cultivatorii de soia convențională au obligația de a se asigura ca sămânță utilizată la înființarea culturilor nu provine si nici nu este impurificata cu OMG.   Producătorii agricoli care doresc sa cultive plante modificate genetic, sunt obligați să respecte prevederile Ordinului MADR 61/2012, privind autorizarea și controlul cultivatorilor de plante modificate genetic.

PLANTELE MODIFICATE GENETIC AUTORIZATE PENTRU CULTIVARE IN UNIUNEA EUROPEANA pot fi cultivate numai în baza unei autorizații eliberate de către Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor și numai pe o suprafață mai mare de 1 ha în trup compact.  

Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligați să se supună inspecției și controlului efectuat de către personalul împuternicit de MADR, ITCSMS si LCCSMS pentru verificarea asigurării trasabilității și etichetării produselor modificate genetic.   Informații suplimentare: Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor, Oradea, str. D. Cantemir, nr. 24 – 26, tel. 0259/416722.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN

Comunicat de presa - vanzare cumparare terenuri agricole

CELOR INTERESAŢI DE VÂNZAREA ŞI CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 12 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.
Potrivit dispoziţiilor acestei legi, punerea în aplicare a măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Nationale şi Ministerul Culturii, în strânsă colaborare cu autorităţile publice locale, respectiv cu primăriile localităţilor.
Principalele măsuri ce reglementează vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan sunt:
- vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea va fi însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii;
- în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său iar în 3 zile lucrătoare are obligaţia de a transmite Direcţiei pentru Agricultură Bihor un dosar care cuprinde lista preemptorilor, copia cererii de afişare, copia ofertei de vânzare şi documentele doveditoare ;
- titularul dreptului de preempţiune( coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini şi statul român), în termen de 30 zile, trebuie să-şi manifeste în scris  intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei;
- dacă, în termen de 30 zile, niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege şi de normele metodologice, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris primăria despre aceasta.Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută;
- avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare se emite de către Direcţia pentru Agricultură Bihor pentru pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii împreună cu Direcţiile pentru Agricultură Judeţene:
a. asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
b. asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;
c. verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător;
d. emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e. înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii;
f. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

 

 Încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
•  vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, fără avizul specific al Ministerului Culturii;
• vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
• vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii;
• nerespectarea dreptului de prempţiune;
Contravenţiile mai sus menţionate se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei precum şi cu nulitatea absolută a tranzacţiilor efectuate fără respectarea dreptului de preempţiune sau fără obţinerea avizelor.
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, respectiv Direcţiile pentru Agricultură Judeţene.
Prevederile legii nu se aplică terenurilor agricole situate în intravilan, antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a legii precum şi înstrăinărilor între rude până la gradul al treilea, inclusiv.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

COMUNICAT DE PRESĂ

CELOR INTERESAŢI DE VÂNZAREA ŞI CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 12 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Potrivit dispoziţiilor acestei legi, punerea în aplicare a măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Nationale şi Ministerul Culturii, în strânsă colaborare cu autorităţile publice locale, respectiv cu primăriile localităţilor.

Principalele măsuri ce reglementează vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan sunt:
vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea va fi însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii;
în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său iar în 3 zile lucrătoare are obligaţia de a transmite Direcţiei pentru Agricultură Bihor un dosar care cuprinde lista preemptorilor, copia cererii de afişare, copia ofertei de vânzare şi documentele doveditoare ;
titularul dreptului de preempţiune( coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini şi statul român), în termen de 30 zile, trebuie să-şi manifeste în scris  intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei;
dacă, în termen de 30 zile, niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege şi de normele metodologice, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris primăria despre aceasta.Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută;
avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare se emite de către Direcţia pentru Agricultură Bihor pentru pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii împreună cu Direcţiile pentru Agricultură Judeţene:
asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;
verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător;
emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii;
constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

Încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă.

Constituie contravenţii următoarele fapte:
vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, fără avizul specific al Ministerului Culturii;
vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii;
nerespectarea dreptului de prempţiune;

Contravenţiile mai sus menţionate se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei precum şi cu nulitatea absolută a tranzacţiilor efectuate fără respectarea dreptului de preempţiune sau fără obţinerea avizelor.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, respectiv Direcţiile pentru Agricultură Judeţene.

Prevederile legii nu se aplică terenurilor agricole situate în intravilan, antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a legii precum şi înstrăinărilor între rude până la gradul al treilea, inclusiv.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice